Noter Nereye Şikayet Edilir?

Noterler hakkındaki şikâyet işlemleri Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce yerine getirilmektedir. Bu işlemler, 1512 sayılı Noterlik Kanununun 153. maddesi ve Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 1 Ocak 2006 tarihli (14) sayılı genelgesinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

Noter Nereye Şikayet Edilir?
Noter Nereye Şikayet Edilir?

Soruşturma usulünün düzenlendiği Noterlik Kanununun 124’üncü maddesi bir noter hakkında soruşturmaya gidilebilmesi gerekliliği ortaya çıktığında, Adalet Bakanlığı’nın soruşturmayı adalet müfettişlerine veya Cumhuriyet savcılarına yaptırmasını hüküm altına almıştır.

Adalet Müfettişliğine ya da Cumhuriyet Savcılığına Şikayet

Noterin hatalı işlemlerine maruz kalan kişiler, Adalet müfettişliği ve Cumhuriyet savcılıklarına şikâyette bulunabilirler. Noterlerin kovuşturma izni Adalet Bakanlığına bağlı olduğundan bu merciler, derhal gerekli soruşturmayı yaparak düzenleyecekleri evrakı Adalet Bakanlığı’na gönderirler.

Suç Niteliğindeki Eylemler ile Disiplin Niteliğindeki Eylemler

Adalet Bakanlığı, düzenlenen bu soruşturma evrakını inceleyerek eylemlerin suç niteliğinde olanları ile disiplin kovuşturması niteliğinde olanları ayırt eder. Soruşturma evrakının disiplin soruşturması gerektiren eylemlerle ilgili kısımlarının bir kopyası, Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kuruluna gönderilir.
Mahallin Cumhuriyet Savcısı ya da Adalet müfettişlerince tertip edilen soruşturma evrakları Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce incelenmesi sonunda kovuşturma yapılması gerekli görülür ise dosya, suçun işlendiği yer Ağır Ceza Mahkemesinin yakınındaki Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına gönderilir.

Noterin Hatalı İşlemlerinden Dolayı Tazminat Davası Açılması

Noterlerin şikayet edilmesi konusunda pratik bilgiler çerçevesinde bilinmesi gereken bir diğer konu ise tazminat davasıdır. Noterler kamu hizmeti niteliğinde faaliyet yürüten kurumlardır. Noterler, uyuşmazlıkları ortadan kaldırmak ve hukuk güvenliğini temin etmek için belgelendirme işlemi yaptıkları için kuşkusuz tazminat sorumlulukları vardır. Bu sorumluluk hukukta “kusursuz sorumluluk” şeklinde adlandırılan düzenlemeler bağlamında değerlendirilir. Dolayısıyla yaptıkları hatalı işlemler için tazminat yolu mevcuttur.
 
Noterlerin yaptığı işlemlerden dolayı zararı olan kişiler hatalı olan notere karşı maddi ve manevi tazminat davası açabilirler. Noterlik Kanununun 162. Maddesine göre noterin bir işi yapmadığı veya yanlış yaptığı ya da noksan yaptığı durumlardan doğan her türlü zarara karşı ilgili kişiler maddi ve manevi tazminat davası açabilecektir.

Noterin Tazminat Sorumluluğunu Doğuran Haller

Noterin tazminat sorumluluğunu doğuran uygulamadaki haller

Noterin;

  1. Görevi ihmal suçu işlemesi,
  2. Hatalı/yanlış işlem yapması,
  3. Sahte vekaletname düzenlemesi,
  4. Düzmece bir hüviyet ile herhangi bir işlem yapması şeklinde sıralanmaktadır.

Noterlik, Kanunu ile bir güven kurumu olarak düzenlenmiştir. Noterlerin yaptıkları işler oldukça sıkı kural ve şekil şartlarına bağlanmış olup bu işlerin uzmanı olduğu kabul edilir. Noterin işi, Noterlik Kanununun verdiği yetkileri kullanarak belge ve beyanları resmileştirmektir. Noterler, bu işleri yaparken özenli ve dikkatli olmak zorundadır. Noterin söz konusu kamu hizmeti yerine getirme sorumluluğu tespit edilirken normal bir insanın göstereceği özenli davranışın ötesinde bir davranış göz önünde tutulacaktır.
 
Noterlik Kanunu’nun 162.maddesi noterin kusursuz sorumluluğunu ifade ederken bizzat yaptığı işlerle birlikte çalışanı tarafından yapılan işleri de dâhil etmiştir. Noterin tazminat sorumluluğunun ortaya çıkabilmesi için kusursuz sorumluluk rejimi çerçevesinde kendisinin ya da çalışanının bir eylem veya işleminin bulunması; bundan dolayı bir zararın doğması; bu eylem ya da işlem ile zarar arasında illiyet bağının bulunması gerekir.